Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti
 

Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamada olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu gereği tüm işyerleri az tehlikeli sınıfta yer alan okul ve eğitim kurumları 2015 yılı için 50 kişinin üzerinde 2016 yılı için 10 kişinin üzerinde çalışanı (SGK lı personel) olması durumunda bu hizmeti almak zorundadır.

Okullara ait binalar ve eklentilerinin uygun fiziki koşulları taşıyıp taşımadığının incelenmesi, okullarda iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulundurulması, risk analizi ve değerlendirmesi yapılması, acil durum planlarının oluşturulması ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi konuları hizmet gerçekleştirilecek.

Özel Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Kurum içinde bir iş güvenliği uzmanı ve bir işyeri hekimi istihdam edilerek bu konudaki çalışmalar yürütülebilir. Çalışma bakanlığı bu hizmetleri sunmak üzere  OSGB ‘leri ( Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ) oluşturdu ve yetkilendirdi. İşyerleri kısmı zamanlı olan bu hizmeti OSGB ler üzerinden alabiliyor. İSG-Katip sistemi üzerinden ilgili işyerine bir iş güvenliği uzman ve bir de işyeri hekimi atanıyor ve aylık periyodik alalıklarla bu hizmet veriliyor. Bakanlıklar hizmetin uygulamaları ile ilgili belirli aralıklarla denetimler yapıyor.

Devlet Okullarında İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde uygulanması için önemli bir adım atan MEB, özellikle eğitim ve öğretim ortamlarının sağlık ve güvenlik açısından yeterliliğini arttırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için bir dizi uygulamayı bu eğitim öğretim döneminde hayata geçirecek.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzasıyla illere gönderilen genelgede, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın bütün işyerlerinde, çırak ve stajyerlerde dahil olmak üzere; öğretmen, memur, hizmetli, işçi, sözleşmeli personel gibi tüm çalışanlara uygulandığı belirtildi.

Genelgeye göre, Bakanlık merkez teşkilatında ve 81 il milli eğitim müdürlüklerinde en az bir İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) oluşturulacak. İSGB ‘ler merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde, çalışma ortamlarında sağlık ve güvenlik açısından gerekli tedbirlerin alınması için izleme ve değerlendirme çalışmalarını sürdürecek.

Kurum yöneticisi tarafından çalışan sayısına bağlı olarak çalışma barışını gözetecek şekilde seçimle ya da atama yoluyla, yeteri sayıda, çalışan temsilcileri belirlenecek.50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu okul ve kurumlarında, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Kurulu oluşturulacak.

Bakanlığın, merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında risk değerlendirmesi, kurum yöneticisi veya kurumda görevli iş güvenliği uzmanı, il İSGB uzmanlarından destek alınarak, risk değerlendirmesi ekibi tarafından yaptırılacak. Bu kapsamda, farklı kaynaklardan ödenmek üzere, hizmet alma yoluyla risk değerlendirmesi yapılmayacak.

Okullarda iş sağlığı ve güvenliği sertifikası olan öğretmenler tespit edilecek

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli personel ile okul ve kurumlarda görevli öğretmenlerden iş güvenliği sertifikası olanlar, İSGB ‘lerin koordinesiyle tespit edilecek. Bu kapsamda her okula iş güvenliği uzmanı görevlendirilecek. İş güvenliği uzmanları; ilgilinin isteği ve yeterlilikleri, norm kadro fazlası olması, iş yeri tehlike sınıfı gibi hususlar göz önünde bulundurularak valiliklerce geçici olarak görevlendirilecek.

İş yeri hekimliği için Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Merkezleri veya aile hekimlerinden istekli olanlar arasından, tam zamanlı veya kısmi zamanlı görevlendirme yapılacak.

Okullarda iş sağlığı ve güvenliği  kapsamında Meslek okulları denetlenecek

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında iş yeri ortam ölçümleri İSGB ‘ler, tarafından yapılacak. İSGB ‘ler, İşyeri Ortam Ölçümleri, Analiz ve tetkiklerini yapacak. Ölçümlerden elde edilen değerlerin sağlığı ve güvenliği tehdit etmesi durumunda, acil önlem alınması için yetkililer ve ilgililer doğrudan bilgilendirilecek, gerekirse işin durdurulması için İSGB yetkililerine bilgi verilecek.

Öğrenci ve çalışanlarda farkındalık artırılacak

Öğrencilere ve tüm çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda farkındalık yaratma ve kültür oluşturmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı birimleri, ilgili STK’lar ile hiçbir maddi ilişki kurulmadan tamamen gönüllülük esasına dayanan bir yapı içerisinde seminer, konferans, panel gibi etkinlikler işveren vekili sıfatı ile okul veya kurum müdürlüklerince düzenlenecek. İSGB ‘ler ise uygulamada birlikteliği sağlama, yeni teknolojilerin ve yaklaşımların paylaşılması, iyi örneklerin yaygınlaştırılması amacıyla; eğitimler, çalıştalar, konferanslar, paneller düzenleyecek.

Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, STK’lar, ilgili sektörler tarafından hazırlanan Çalışanların Eğitimi Modülü uygulanarak eğitimler verilecek, eğitimler sonucunda da belgelendirme yapılacak